Kiwis: Green vitamin slices.

Kiwis: Green vitamin slices.